Categories

Newsletter

Parc Natural de Collserola - Voluntaris Collserola

Parc Natural de Collserola - Voluntaris Collserola Ampliar

Més informació a: 

Voluntaris Collserola 

Adreça: Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona

Telèfon: 932 803 552

Web: www.parcnaturalcollserola.cat 

 


Más detalles

Añadir al carritoParc Natural de la Serra de Collserola

La serra de Collserola s’alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que viu al seu voltant. Més de 8.000 ha d’espai natural preservat, on predominen els espais forestals però amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una valuosa diversitat biològica. 

Collserola també és un espai de descoberta i d’aprenentatge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a finalitat última promoure l’ús respectuós i sostenible d’aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals. 

Aquest territori ha estat gestionat des de l’any 1987, en el marc d’un Pla especial de  protecció, i ara ha vist refermada i consolidada la seva dimensió ambiental amb la recent declaració de Parc Natural.


VOLUNTARIS COLLSEROLA 

Voluntaris de Collserola és un projecte de participació i educació ambiental del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental. S’inclou dins de l’àrea de Promoció de la participació. Té com a objectiu últim buscar la implicació i la col•laboració de la ciutadania en la gestió i el funcionament del Parc de Collserola. Funciona des de 1991. 

La vinculació entre els participants en el projecte i el Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola es concreta en la signatura d’un Compromís anual.

Amb ell el voluntari/ària  - major de 16 anys - es compromet: 

- a realitzar cada mes -llevat del període estival- una tasca de suport a la divulgació dels valors de la Serra o al manteniment i millora de Collserola,

- a participar en les dues trobades que es fan anualment

- a assistir a les diferents sessions de formació que es programen durant el curs. 

El Consorci per la seva banda, es compromet a fer el possible perquè la seva col•laboració sigui efectiva i interessant.

La signatura del compromís comporta uns drets i uns deures a complir per part del voluntari/ària i del Consorci. 

Voluntaris de Collserola es desenvolupa al voltant de quatre eixos: la relació, la participació, la formació i les tasques


La relació 

Com a projecte educatiu, aquest projecte vol contribuir a crear una comunitat de ciutadans/es que valorin el seu territori i que treballin de forma conjunta a favor de la seva conservació i millora.  

La participació

 Voluntaris de Collserola és un espai de diàleg perquè:

- Crea un espai de comunicació entre la ciutadania i l’òrgan gestor del Parc.

- Busca complicitats amb la ciutadania en la tasca de gestionar aquest territori.

- Vol suscitar el seu interès i participació en la divulgació, la conservació i la millora del Parc. 

Perquè això sigui possible, el projecte compte amb diferents espais: 

El recull permanent d’opinions dels voluntaris/àries.

La realització de trobades generals, on hi ha diferents espais de participació: L’assemblea, on es tracten els diferents aspectes relacionats amb el funcionament del projecte.


Parlem-ne, espai que tenen els voluntaris/àries per poder parlar amb els responsables polítics sobre la gestió del Parc i les diferents actuacions.

Les sessions de formació específica i planificació de les tasques.

Les comissions de voluntaris/àries que es formen per treballar sobre un tema concret. 


La formació

Voluntaris de Collserola és també un espai d’aprenentatge.

Cada any es dissenya un programa de formació que té l’objectiu de facilitar tots aquells coneixements que han de permetre als voluntaris/àries desenvolupar eficaçment la seva tasca, i reconèixer-se personalment com una peça clau dins l’engranatge de gestió del Parc. Però a més, la formació és important per aconseguir la seva capacitació de cara a resoldre els reptes que suposa el camí cap a la sostenibilitat i perquè després puguin ser difusors/es del missatge de conservació i de l’acció ambiental.

Dins d’aquest programa s’estableixen tres grans moments formatius:

La formació inicial: aquella que reben les persones interessades en formar part del projecte abans de la signatura del Compromís i que els permet conèixer més a fons Collserola, la seva gestió i més en concret el projecte.


La formació complementària: aquella que any rere any busca millorar els coneixements que tenen els voluntaris/àries sobre Collserola i sobre la gestió del territori en general (els sistemes naturals, història, urbanisme,..) així com també les habilitats que els són necessàries.


Aquest bagatge els ha de permetre actuar com a Voluntaris/àries ambientals. En ella hi participen tant tècnics del Consorci del Parc de Collserola com formadors externs que aporten una visió diferent sobre la Serra i els seus reptes.


La formació específicaaquella que dóna eines i coneixements que permeten realitzar i millorar la tasca de col·laboració amb el Parc.


VOLS SER VOLUNTARI/A?

Més informació a: 

Voluntaris Collserola 

Adreça: Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona.  

Telèfon: 932 803 552

Web: www.parcnaturalcollserola.cat 

 

 

11 Activitats més a la mateixa categoria: